Básník Ticho: Grafiky (průvodní text k výstavě)

pátek 14. únor 2014 10:04

Následující text byl přednesen jako průvodní text k výstavě básníka Ticho v Galerii Kaviár Krystal Briliant (www.krystalbriliant.cz)

Vítáme na výstavě grafik básníka Ticho. Grafiky motivicky evokující runové písmo, klínové písmo, někde možná i karetní a tatoo symboly a emblémy. Grafémy, elementární grafické symboly oproštěné od svého konvencí daného významu.

Šifry, neznámá písma. Při jejich percepcí si člověk uvědomuje, že text, který prochází, není náhodným shlukem, že organizace není náhodná, pouze nemůže najít organizující princip, kód.

Zkoumání základních možností grafémů. Obraz jako neúplný záznam procesu kreslení, skeč vzorů, které by Ticho zřejmě mohl dále sledovat a rozvíjet, kdyby byl na obraze ještě volný prostor. Až do úplného znečitelnění, až do vyčerpání všech možností kresby, až do začernění papíru, až do ticha.

Roland Barthes napsal před jednašedesáti lety knihu nulový stupeň rukopisu, popisoval v ní okamžik vzniku díla, okamžik zrození textu. Studie byla zajímavá tím, že nahlížela na text v jeho dynamice. Okamžitá struktura zachycená na stránce je v jeho očích zachycením trajektorie pohybu: fyzického nebo mentálního. Kružnice není jen nějaký tvar, kružnice je z geometrického (původně zeměměřičského) pohledu záznamem pohybu v kruhu, kroužení tužkou, je výsledkem tohoto pohybu, této práce. Tolik říká geometrie. Jiný vysvětlující příklad z matematiky: Číslo jedenáct nevzniklo ze vzduchoprázdna, nevzniklo jen tak, nebylo nám dáno, bylo nutné se k němu nějakou prací dopočítat. Například z čísla deset přidáním jedničky. Ano a bylo třeba udělat tuto počítací práci, jinak by nám jedenáctka nikdy nevznikla. (Některým kulturám ostatně nikdy nevznikla). A dokud toto číslo takto nevzniklo, dokud se s ním první počítající nesetkal, dokud je mentálně neosahal, nemohlo být poznáno. Jako je číslo ničím jiným než lidským výrobkem, je jím mentální konstrukt, tvorba, báseň, povídka, novela, grafika. Možnost ovládání tvůrčího procesu a jeho apriorní interpretace jsou omezené. Jako pravěký matematik netušil, kam se dostane, k jaké kvalitě, prostým přičtením jedničky k desítce, právě tak to neví Ticho malující obraz, Ticho píšící báseň, co vznikne. „Co jsi to stvořil?“, můžeme se zeptat pravěkého matematika a on odpoví: „Nevím, ještě jsem toto nové číslo nepodrobil analýze. Ještě nevím, zda je sudé, zda je liché atd.

Vraťme se nyní ještě hlouběji, kamsi zpět, do okamžiku, kdy první člověk se dopočítal k číslu jedenáct. A začal toto číslo zkoumat. Řekli bychom, že toto číslo vzniklo velmi jednoduše, prostým přičtením jedničky k desítce. Ale všimněte si, že na rozdíl od desítky už jedenáctka má úplně jiné vlastnosti. Už je něčím fundamentálně odlišným od desítky (i od jedničky). Už není dělitelná pěti, už není dělitelná dvěma. Fakticky jsme narazili na úplně nový tvar – jedenáctka je prvočíslo...

Stejné tvůrčí procesy vidím za Tichovými grafikami. Posedlost textem jej vede k výzkumu, co je za písmenem. Stačí málo. Stačí jednoduchá operace. Postačí ubrat, přidat nožičku a už nepoznáme písmeno. Na co jsme to narazili? Co je to za grafický útvar? Jaké má vlastnosti? Co vyjadřuje? Jaké jsou – budou - mohou být – nemohou být další prvky této množiny? Co, jaké útvary je možné z nich složit? Jaký text nám vznikne? Co označí? Co vyjádří? K jaké myšlence nás tento konstrukt – ať chceme nebo nechceme - přivede?

Roland Barthes se dále ve studii zamýšlel nad tím, jak je tvořena významová struktura díla. Dílo na počátku vzniká uplatněním základních elementárních rozlišení, u Tichových grafik řekněme bílá x černá (malbou zaplněné x nezaplněné), horizontála x vertikála, rovná x křivá, pokračuje jejich zjemňováním, procesem rozlišování, končí v enormní formální i významové komplexitě, jež je s to zachytit naši zkušenost se světem, znázornit naši reakci na něj, naše komplexní hodnocení situace, v níž se nacházíme: emoce a cit. Přikročme směle k vivisekci Tichových grafik:

První úroveň runa. Magické písmeno, přímo propojující symbol s. Deiktor. Alias.

Druhá úroveň figura. U Ticha zřejmě nejde o snahu znázornit nějakou skutečnost, cítíme, že usiluje spíše o citaci nějakého mentálního konstruktu, často u Ticha s ironickým podtextem. Typicky je u Ticha – v jeho grafikách, i v jeho literárních textech figurativnost rezervována pro humor.

Třetí úroveň barva. Hodnocení, vztahovost, cit. A musím říci, že pro Vás je ještě lepší fakt,  že reprodukce jsou černobílé. Tzn. původní individuální kvalita obrazu je transformována do šedi, tzn. ještě lépe vyzní textovost grafik. Reprodukce je lepší originálu, protože dále pokračuje v Tichem naznačeném směru.

OK, pojďme se tedy podívat na otázku, kterou si v textech soustavně klade Ticho. Co je tedy tou základní úrovní? Pro odpověď se vraťme do ještě větších hloubek zpět, do lidské historie, skutečně až do ticha. Přesněji, do okamžiku, než vznikla v lidském mozku lidská řeč, než vznikl v lidské lebce poprvé jazyk jako konvenční kód. Teprve postupným rozlišováním skřeků vznikly samohlásky, postupným rozlišováním frkání vznikly souhlásky. Ničím jiným než konvencialiací řevu vznikla lidská řeč. Z řevu, z individuálního, z principu neopakovatelného výrazu bolesti vzniklo formální, konvenční citoslovce vyjadřující bolest. Sledujme vznik jazyka a textu: Zvedám hlavu a vidím slunce. Dívám se upřeně a i za sekundu – je to slunce. Ono je jiné, já jsem jiný, prostředí se změnilo. Zavřu oči, dostanu se jinam, jazyk mi drží namespace „slunce“. Zůstává koncept totožnosti vyjadřovaný ve všech gramatikách, základní abstrakce i nepřesnost na kterém je postavený jazyk.

Od skřeků k fonémům, od individuálního prožitku k lexiku a syntaxi. Přejděme tedy od grafik k Tichovým literárním textům. Kupte si je nebo si je půjčte v Knihovně Průhonice. Růže pro Miladu. Milostný sci-fi román z české minulosti. Šťastná nulová hodina squatingu na Miladě. Squating jako  nulová úroveň bydlení a vlastnictví. Obchodník s nocí. Věrné zachycení iniciačního mýtu devadesátých let. Lásky, násilí, války.

Loučím se a nemohu skončit jinak než citací kapely Depeche mode: Enjoy the Silence. Užijte si ticho. V momentálně Vám dostupné podobě.

www.krystalbriliant.cz

Vítězslav Praks

Vítězslav Praks

Vítězslav Praks

Nejlepší teoretik je prax :)

O kultuře v tom nejširším slova smyslu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora